Condiţii de Autorizare


1) Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.
Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre urmatoarele forme:

 • Cabinet medical individual
  Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
   
 • Cabinete medicale grupate
  Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.
   
 • Cabinete medicale asociate
  Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale.
   
 • Societate civilă medicală
  Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiaşi act normativ, unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se infiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor functiona ca şi cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor condiţii:

 • - aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 • - administratorul societăţii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administraţie fie medici;
 • - fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
   

De asemenea, organizaţiile nonprofit, fundaţiile si asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

 

2) Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate

Medicina de familie

 • - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • - masa ginecologica;
 • - cântar pentru adulţi;
 • - taliometru;
 • - pelvimetru;
 • - negatoscop pentru radiografii;
 • - apăsător limbă;
 • - deschizator gură;
 • - ciocan reflexe;
 • - canule rectale;
 • - canule uretrale;
 • - canule vaginale;
 • - trusă completă de mica chirurgie;
 • - valve ginecologice şi pense de col;
 • - centimetru de croitorie;
 • - seringa Guyon pentru spălături auriculare;
 • - atele Kramer;
 • - termometru;

   

3) Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor fără personalitate juridică

Reglementări valabile pentru cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală.

DOWNLOAD

Cererea pentru cabinete fără personalitate juridică - fişier DOC - 32,5 KB
Pentru a salva, daţi click dreapta şi alegeţi Save Target As sau Save Link As...

 • - Dosar plic;
 • - Cerere tip;
 • - Dovada dotării minime în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, eliberată de DSP – Biroul Epidemiologic Cluj;
 • - Contractul de grupare/ asociere de cabinete sau, dupa caz, contractul de societate;
 • - Dovada de spaţiu (act de proprietate, de închiriere sau de comodat) şi schiţa spaţiului - copii xerox;
 • - Copii ale certificatelor demembru CMR ale medicului/ medicilor titulari şi ale medicilor angajaţi/colaboratori;
 • - Fişa de atribuţii in cazul medicilor angajaţi/ colaboratori semnate şi parafate de aceştia, de luare la cunoştinţă.
 • - Orar.

ANGAJĂRILE de personal medical cu studii suplimentare se pot face numai în specialitatea medicului ( -lor ) titular ( -i ) de cabinet.
Taxa de avizare/ reavizare este de 250 lei/ specialitate medicala avizată.
 

4) Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică

Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicată.

DOWNLOAD
Cerere pentru avizarea cabinetelor de forma SRL (fişier DOC)
Cererea pentru avizarea cabinetelor de forma ONG (fişier DOC)
Pentru a salva, daţi click dreapta şi alegeţi Save Target As... sau Save Link As...

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:
 • 1) cererea tip;
 • 2) cererea organului de conducere – administratorul medic al societăţii sau medicul delegat al fundaţiei/ asociaţie etc. – prin care se solicita avizarea cabinetului medical, cu specificarea adresei şi a specialităţilor medicale;
 • 3) certificatul de înregistrare al societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi anexa la acesta sau, dupa caz, certificatul constatator referitor la autorizarea desfăşurării activităţii;
 • 4) actul constitutiv al societăţii ( statut si, dupa caz, contract de societate); şi actele adiţionale ulterioare înregistrate la ORC;
 • 5) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale şi schiţa spaţiului;
 • 6) declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din Ord. MSF nr. 153/ 2003 prin care: organul de conducere al unităţii se obligă în scris să respecte independenţa profesională si dreptul de decizie ale medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat ;
 • regulamentul de organizare si funcţionare al cabinetului medical;
 • 7) fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul angajat/ colaborator şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi (prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical );
 • 8) orarul de activitate pentru întreg cabinetul medical
 • 9) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;
 • 10) Copii ale certificatelorde membru CMR ale medicului/ medicilor titulari şi ale medicilor angajaţi/colaboratori;
 • 11) raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Cluj


Taxa de avizare este de 350 lei taxa dosar + 200 lei / specialiatea avizată si se achită la Casieria CM Cluj. In cazul modificării datelor inserate în certificatul de avizare este obligatorie depunerea ÎN ORIGINAL a acestuia.